Historie firmy Podmínky pro velkoodběr Kontakty

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


I. Všeobecně

 1. Prodávající prodává a kupující kupuje za dále uvedených podmínek zboží, jež je specifikováno v objednávce, tato je nedílnou součástí této smlouvy.

II. Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží v termínu, stanoveném v potvrzené objednávce, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
 2. Dodací lhůty se prodlužují v případě nečekaných, podávajícím nezaviněných událostí, jako např. zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případech, jestliže nastanou u dodavatelů prodávajícího. V těchto případech je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení prodávajícího vyloučeno.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo určit způsob dodání zboží. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného nebo poštovného k tíži kupujícího. Zásilky nad 1000 Kč zasílané poštou jsou tzv. cenovky a pošta (resp. Dopravce) přebírá veškerá rizika.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy tím, že neodebere objednané zboží, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty tohoto zboží. Tato smluvní pokuta je splatná v okamžiku jejího vyúčtování.

III. Platební podmínky

 1. Závazné platební podmínky a lhůty jsou obsaženy v textu faktury. Při opožděné platbě kupujícím je kupující povinen zaplatit prodávajícímu dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,2 % z celkové fakturované částky za každý den prodlení.
 2. Výše kupní ceny je podle ceníku vydávaného prodávajícím a platného v den dodání zboží. Kupující se zavazuje takto určenou kupní cenu zaplatit.
 3. V případě platební neschopnosti kupujícího se tento zavazuje prodávajícímu toto neprodleně sdělit a prokázat úředně, zboží v celkovém rozsahu a v nepoškozeném stavu na své náklady vrátit nebo po dohodě s managementem prodávajícího podepsat bankovní směnku k prvnímu termínu finanční solventnosti.
 4. Případné množstevní slevy, se řídí vnitřními směrnicemi prodávajícího, se kterými bude kupující při podpisu objednávky a stanovení kupní ceny seznámen.

IV. Vlastnická práva

 1. Kupující nabývá vlastnická práva teprve úplným zaplacením kupní ceny. Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dle faktury vzniká prodávajícímu právo další dodávku zboží zastavit do období úhrady platby, aniž by kupujícímu vzniklo právo vymáhat náhradu škody z prodlení dodávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení.
 2. Kupující je povinen prodávajícímu písemně sdělit, jestliže nastane skutečnost, že zboží patřící do vlastnictví prodávajícího bude zabaveno likvidátorem, přídně jinou třetí osobou.
 3. Zastavení zboží prodávajícího třetí osobě, před jeho zaplacením není povoleno .Rovněž kupující není oprávněn do úplného zaplacení kupní ceny zatěžovat zboží jakýmikoliv právy třetích osob, přídně je upravovat nebo jinak přeměňovat.

V. Nebezpečí škody a doklady

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím dle dodacího listu.
 2. Za doklady nutné k převzetí zboží ve smyslu ust. § 417 obchod. zák. se považuje dodací list

VI. Odpovědnost za vady zboží

 1. Platí ustanovení § 422 a násl. Obchodního zákoníku

VII. Závěrečná ujednání

 1. Veškeré vztahy vzniklé z této kupní smlouvy se řídí, není-li uvedeno jinak, zák.čís. 513/91 Sb., obchodního zákoníků v platném znění.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek je vzájemně potvrzená objednávka.
 3. Kupující prohlašuje, že se s všeobecnými podmínkami řádně seznámil a jako takové je přijímá.VKUS Jičín (c) 2010